Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biomolekyylit [2014/08/08 03:57]
91.207.7.141 For instance, http://tinyurl.com/nzyolyz slotomania slots on facebook websites and they http://tinyurl.com/nuysf54 best mad about slots tables have a relatively little http://tinyurl.com/onkw6r6 top betvictor slots twice .
biomolekyylit [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +=====Biomolekyylit=====
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== 18.10.2010 ====
 +
 +  - Piirrä seuraavien biomolekyylien rakenteet:
 +    * 16:1 cisΔ9 rasvahappo
 +    * glukoosi pyranoosimuodossa
 +    * Val-Asp-Tyr pH:ssa 1
 +  - Määrittele lyhyesti: ​
 +    * anomeerinen hiili
 +    * B-DNA
 +    * aldopentoosi
 +    * G-proteiini
 +    * sfingolipidi
 +    * proteoglykaani
 +  - Vertaile hapen sitoutumista myoglobiiniin,​ hemoglobiiniin ja vapaaseen hemiin.
 +  - Laske histidiinin isoelektrinen piste (pI). pK<​sub>​1</​sub>​ = 1,8 ; pk<​sub>​2</​sub>​ = 9,17 ; pK<​sub>​R</​sub>​ = 6,0. Laske myös histidiinin molekyylimassa. Atomipainoja:​ H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, S = 32. 
 +==== 9.12.2008 ====
 +  -Piirrä ja nimeä
 +    -kaksi aminohappoa,​ joilla on hydroksyyliryhmän sisältävä sivuketju
 +    -dipeptidi, jolla on negatiivinen nettovaraus neutraalissa pH:ssa
 +    -yksi tyydyttynyt ja yksi monityydyttymätön rasvahappo
 +  -Ionikanavien rakenne ja ominaisuudet
 +  -Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet:
 +    -prioni
 +    -siirtymätila
 +    -sfingolipidi
 +    -osmoosi
 +    -Edman-hajotus
 +    -endoterminen reaktio
 +  - Laske kuinka suuri osa glysiinin aminoryhmästä on protonoitunut liuoksessa, joka sisältää 1,5 g glysiiniä litrassa ja, jonka pH on ) ; K(a)= 2,​5x10^(-10).
 +
 +==== 20.10.2008 ====
 +
 +  - Piirrä seuraavien biomolekyylien rakenteet / Rita strukturerna av följande biomolekyler / Draw the structures of the following biomolecules:​
 +    * 18:2 cisΔ9,12 rasvahappo / fettsyra / fatty acid
 +    * Arg-Leu-Asn
 +    * Selitä ja piirrä seriinin protonoituminen;​ ilmoita millä pH-alueella mikin muoto on vallitseva / Förklara och rita protoneringen av serin; ange inom vilket pH-område respektive form är dominerande / Explain and draw protonation of serine; indicate the pH area where each form dominates
 +  - Kuvaa ei-kovalenttiset vuorovaikutukset,​ jotka stabiloivat biologisten makromolekyylien rakennetta. Anna esimerkkejä. / Beskriv de icke-kovalenta interaktioner som stabiliserar biologiska makromolekylers struktur. Ge exempel. / Describe the noncovalent interactions which stabilize the structure of biological macromolecules. Give examples.
 +  - Määrittele / Definiera / Define
 +    * lektiini / lektin / lectin
 +    * stereoisomeeri ja enantiomeeri / stereoisomer och enantiomer / stereoisomer and enantiomer
 +    * DNA:n topoisomeeri / DNA topoisomer
 +    * G-proteiini / G-protein / G protein
 +    * integraalinen ja perifeerinen kalvoproteiini / integral och periferisk membranprotein / integral and peripheric membrane protein
 +    * sekundäärinen aktiivinen kuljetus / sekundär aktiv transport / secondary active transport
 +  - Mahanesteen pH on 1.5, kun taas ympäröivän kudoksen pH on 7.4. Laske kuinka paljon energiaa vaaditaan protonien pumppaamiseen yhtä litraa kohti mahanestettä 37°C:ssa? Kalvopotentiaalia ei tarvitse huomioida. / Magsaftens pH är 1.5, medan den omgivande vävnadens pH är 7.4. Räkna ut hur mycket energi krävs till att pumpa protoner till en liter magsaft vid 37°C. Ignorera membranpotentialen. / Gastric juice has a pH of 1.5 whereas the pH of the surrounding tissue is 7.4. Calculate the amount of energy needed to pump protons to one liter of gastric juice at +37°C. Ignore the membrane potential. **R=8.314 JK(-1)mol(-1)**
 +
 +==== 4.12.2007 ====
 +
 +  - Piirrä ja nimeä a) kaksi aminohappoa,​ joilla on rikkiä sisältävä sivuketju, b) dipeptidi, jolla on negatiivinen nettovaraus neutraalissa pH:ssa, c) yksi tyydyttynyt ja yksi monityydyttymätön rasvahappo
 +  - Kuvaile ei-kovalenttisia vuorovaikutuksia,​ jotka stabiloivat biologisten makromolekyylien rakennetta. Anna esimerkkejä.
 +  - Määrittele lyhyesti seuraavat käsitteet: a) topoisomeraasi b) isotoninen, hypotoninen ja hypertoninen liuos c) nukleosomi d) proteiinin alayksiköt ja domeenit e) siaalihappo f) anomeerinen hiili
 +  - Laske kuinka suuri osa glysiinin aminoryhmästä on protonoinut 50 mM liuoksessa pH:ssa 9; Ka=2,​5*10^-10 ​
 +
 +
 +==== 6.11.2007 ====
 +
 +1. Piirrä seuraavien biomolekyylien rakenteet / Rita strukturerna av
 +följande biomolekyler / Draw structures of the following
 +biomolecules:  ​
 +  * lysiini pH:ssa 2 / lysin vid pH 2 / lysine at pH 2
 +  * 16:1 cisΔ9 rasvahappo / fettsyra / fatty acid
 +  * Ala-Leu-Gly
 +2. Selitä seuraavat käsitteet / Förklara följande begrepp / Explain the
 +following concepts:
 +  * kalvopotentiaali / membranpotential / membrane potential
 +  * B-DNA
 +  * aldopentoosi / aldopentos / aldopentose
 +  * avustettu diffuusio / facilterad diffusion / facilitated diffusion
 +  * sfingolipidi / sfingolipid / sphingolipid
 +  * proteoglykaani / proteoglykan / proteoglycan
 +3. Vertaile hapen sitoutumista myoglobiiniin,​ hemoglobiiniin ja
 +vapaaseen hemiin / Jämför syrets bindning till myoglobin,
 +hemoglobin och fri heme/ Compare binding of oxygen to myoglobin,
 +hemoglobin and free heme 
 +
 +4. Laske kuinka paljon energiaa vapautuu, kun 18 g glukoosia
 +siirtyy kalvon läpi 0.1 M konsentraatiosta 1 mM konsentraatioon /
 +Räkna ut hur mycket energi frigörs, när 18 g glukos transporteras
 +genom en membran från 0.1 M koncentration till 1 mM koncentration
 +/ Calculate how much energy is released when 18 grams of glucose
 +is transported across a membrane from 0.1 M concentration to 1 mM
 +concentration. R= 8.314 JK-1mol-1; T = 298 K. 1 atm = 760 torr. 
 +
 +
 +==== 15.5.2007 ====
 +
 +  -
 +    * a) Piirrä ja nimeä kaksi aminohappoa,​ joilla on rikkiä sisältävä sivuketju
 +    * b) Piirrä ja nimeä dipeptidi, jolla on positiivinen nettovaraus neutraalissa pH:ssa
 +    * c) Piirrä ja selitä proliinin protonoituminen;​ ilmoita millä pH-alueella mikin muoto on vallitseva
 +
 +  - Ei-kovalenttiset vuorovaikutukset,​ jotka stabiloivat DNA:n rakennetta
 +  - Vertaile hapen sitoutumista myoglobiiniin,​ hemoglobiiniin ja vapaaseen hemiin
 +  - Glykolipidit nisäkässoluissa
 +
 +==== 12.12.2006 ====
 +
 +  - Piirrä seuraavien aminohappojen rakenne: a) kysteiini ​ b) asparagiini ​ c) lysiini ​ d) fenyylialaniini ​ e) seriini ​ f) leusiini
 +  - Määrittele seuraavat käsitteet: a) ΔG°  b) van der Waalsin voimat c) nukleosomi
 +  - Biomolekyylien fraktiointi koon perusteella
 +  - Miten lipidit voivat liikkua solukalvoissa?​
 +
 +
 +==== 14.11.2005 ====
 +
 +  -  a) Piirrä ja nimeä kaksi aminohappoa,​ joilla on aromaattinen sivuketju. b)Piirrä rakenne: glutamiini pH:ssa 1 ja 13. c) Määrittele B-DNA. d)Määrittele DNA:n sulamispiste Tm.
 +  - Mitkä voimat ylläpitävät DNA:n kaksijuosteista rakennetta?
 +  - Proteiinien laskostuminen //in vitro//​. ​
 +  - Miten plasmamembraanin lipidit ovat sijoittuneet?​
 +
 +
 +==== 26.10.2005 ====
 +  - Piirrä ja nimeä a) kaksi aminohappoa,​ joilla on alifaattinen sivuketju. b) Dipeptidi, jolla on positiivien nettovaraus neutraalissa pH:ssa. c) Glysiinin protonoituminen,​ ilmoita millä pH-alueelle mikin muoto on vallitseva.
 +  - Kuvaa ei-kovalenttiset vuorovaikutukset,​ jotka stabiloivat biologisten makromolekyylien rakennetta.
 +  - Mitä tarkoittavat seuraavat: a) isoelektrinen fokusointi, b) saperoni, c) Gibbsin vapaa energia, d) osmoosi, e) aktiivien kuljetus, f) prosteettinen ryhmä.
 +  - Perifeeristen kalvoproteiinien erityispiirteet.
 +
 +
 +
 +==== 21.10.2004 ====
 +
 +  - Kuvaa seuraavien aminohappojen rakenteet: a) kysteiini b) asparagiinihappo c) lysiini d) fenyylialaniini e) seriini f) leusiini
 +  - Proteiinien laskostuminen //in vitro//.
 +  - Määrittele seuraavat käsitteet: a) ionikanava b) peptidisidos c)  2D-elektroforeesi
 +  - Tärkeimmät solukalvojen lipidit ja niiden sijainti.
 +
 +==== 9.12.2003 ====
 +
 +  - Esitä rakennekaava tripeptidistä treoniini-lysiini-fenylalaniini.
 +  - Alfa-helix.
 +  - Miten proteiinien kokoa voidaan määrittää?​
 +  - N-glykosylaatio nisäkkäillä.
 +
 +
 +
 +==== 17.11.2003 ====
 +
 +  - Piirrä tripeptidin kemiallinen kaava, jossa aminoterminuksesta alkaen ovat aminohapot: seriini, valiini ja tryptofaani.
 +  - Kuvaa ainakin kolme kemiallista vuorovaikutusta joilla on merkitystä valkuaisaineiden rakenteessa.
 +  - P-tyypin kuljettajaproteiinien toiminta?
 +  - Miten membraanien integraaliproteiinit ovat rakentuneet?​
 +
 +
 +
 +==== 13.10.2003 ====
 +
 +  - Hydrofobinen efekti?
 +  - Piirrä tripeptidin rakenne, jossa on aminoterminuksesta alkaen aminohapot alaniini, kysteiini ja tyrosiini.
 +  - Domeenit proteiinien rakenteessa?​
 +  - Lipidien sijainti plasmamembraaneissa.
 +
 +==== 10.12.2002 ====
 +
 +  - Piirrä seuraavien aminohappojen rakenteet: a) valiini b) seriini c) asparagiini d) isoleusiini e) tyrosiini f) lysiini
 +  - Vertaile proteiinien laskostumista //in vivo// ja //in vitro//.
 +  - Määrittele seuraavat käsitteet: a) ionikanava b) peptidisidos c)  2D-elektroforeesi
 +  - Mitkä monosakkaridit löytyvät yleensä N-glykosidisista oligosakkarideista?​
 +
 +==== 6.11.2002 ====
 +
 +  - Piirrä tripeptidin lysyylityrosyyliseriini (Lys-Tyr-Ser) rakenne.
 +  - Määrittele:​ a) affiniteettikromatografia b) van der Waalsin voimat c) saperoni
 +  - Hapen sitoutuminen hemoglobiiniin ja vapaaseen hemiryhmään.
 +  - Integraaliproteiinin rakenne.
 +
 +==== 7.10.2002 ====
 +
 +  - Seuraavien aminohappojen rakenteet: a) fenyylialaniini b) asparagiinihappo c) glysyylivaliini (Gly-Val)
 +  - Selitä seuraavien ilmiöiden merkitys proteiinien rakenteelle:​ a) vetysidos b) hydrofobinen efekti
 +  - Aktiivisen kuljetuksen biokemialliset mekanismit.
 +  - Fosfolipidien ja glykolipidien sijainti solukalvoissa.
 +
 +==== 11.12.2001 ====
 +
 +  - Kuvaa tripeptidin lysyylityrosyyliseriini (Lys-Tyr-Ser) rakenne.
 +  - Kuvaa lyhyesti: a) allosteerinen säätely b) vetysidos c) enantiomeeri
 +  - Hapen sitoutuminen hemoglobiiniin.
 +  - Perifeeristen membraaniproteiinien tärkeimmät ominaisuudet.
 +
 +
 +
 +==== 13.11.2001 ====
 +
 +  - Kuvaa seuraavien aminohappojen rakenteet: a) kysteiini b) glysiini c) lysiini d) fenyylialaniini e) seriini f) leusiini
 +  - Peptidisidos.
 +  - Määrittele:​ a) HbS b) pI c) SDS-PAGE
 +  - N-glykosylaatio. Mekanismi ja tärkeimmät solunsisäiset vaiheet.
 +
 +
 +
 +==== 15.10.2001 ====
 +
 +  - Kuvaa tripeptidin alanyylityrosyyliseriini (Ala-Tyr-Ser) rakenne.
 +  - Määrittele:​ a) vetysidos b) pKa c) prosteettinen ryhmä
 +  - Vertaile proteiinien laskostumista //in vivo// ja //in vitro//.
 +  - Solukalvolipidit. Tärkeimmät lipidiryhmät,​ rakenne, liikkuvuus ja sijainti.
 +
 +[[http://​essaywritingservices.org/​prices.php|write my essay]]