Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biokemiallinen_koetekniikka [2014/11/14 20:25]
88.112.236.4
biokemiallinen_koetekniikka [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Biokemiallinen koetekniikka======
 +
 +==== 14.10.2014 ====
 +
 +  - Kysymys 1
 +    * Kirjoita aloittelevaa laboranttia varten yksityiskohtainen työohje, miten valmistetaan 100 ml DNA-liuosta,​ jonka konsentraatio on 200,0 mg/ml. Liuosta on tarkoitus käyttää standardina DNA-konsentraation mittauksessa.
 +    * Miksi elektronimikroskoopin erotuskyky on parempi kuin valomikroskoopin erotuskyky? Miksi vain valomikroskoopilla voi tutkia eläviä soluja?
 +    * Mikä ero on primaarisella soluviljelmällä ja jatkuvalla (immortalized) solulinjalla?​
 +    * Selosta miten polyklonaalinen ja monoklonaalinen vasta-aine eroavat toisistaan. Ovatko monoklonaaliset vasta-aineet aina spesifisempiä kuin polyklonaaliset vastaaineet?​
 +  - Selosta affiniteettikromatografian periaate. Mainitse yksi esimerkki harjoitustyöstä,​ jossa olet käyttänyt affiniteettikromatografiaa opintojesi aikana (tai muu esimerkki ko. menetelmästä). Mihin ligandiin ja millaiseen matriksiin tämän esimerkin affiniteettipuhdistus perustui?
 +  - Nykytekniikoilla on helpompi manipuloida ja analysoida nukleiinihappoja kuin proteiineja. Esimerkiksi on yksinkertaista monistaa ja puhdistaa tuhansia erilaisia DNA-molekyylejä DNA-mikrosiruja varten, mutta paljon monimutkaisempaa valmistaa vastaavia proteiinimikrosiruja. Tämä kuvastaa näiden kahden polymeerin välisiä eroja.
 +    * Selosta miten monomeerien (nukleiinihappojen tai aminohappojen) järjestys vaikuttaa polymeerin (DNA:n tai proteiinin) muotoon.
 +    * Vertaa keinoja, joita voidaan käyttää detektoimaan spesifinen DNA-sekvenssi (esim. insuliinia koodaava DNA) useiden erilaisten sekvenssien seoksesta ja toisaalta spesifinen proteiini (esim. insuliini) usean erilaisen proteiinin seoksesta. Seos voisi tässä kysymyksessä olla esim. soluista tehty ekstrakti.
 +    * Vertaile keinoja, joita voidaan käyttää monistamaan/​tuottamaan tiettyä DNA-molekyyliä (esim. insuliinia koodaava cDNA) ja toisaalta tiettyä proteiinia (esim. insuliinia). Tarkoitus on tuottaa puhdasta DNA:ta ja puhdasta proteiinia.
 +    * Voidaanko aminohappojärjestys yksiselitteisesti ennustaa cDNA-sekvenssin perusteella?​ Entä voidaanko cDNA-sekvenssi yksiselitteisesti ennustaa aminohappojärjestyksen perusteella?​ Perustele vastauksesi.
 +
 +==== 8.11.2011 ====
 +
 +  - Kuvaa 
 +    * menetelmiä ja 
 +    * olosuhteita,​ joita käytetään biologisen materiaalin hajoituksessa fraktiointia varten.
 +  - Kuinka analysoidaan entsyymin aktiivisuutta?​
 +  - 
 +    * DNA:n kloonaus plasmideihin?​
 +    * DNA:n monistaminen? ​
 +  - Miten valkuaisaineiden liikettä ja dynamiikkaa voidaan tutkia elävissä soluissa? ​
 +
 +==== 12.4.2011 ====
 +
 +  - Listaa ja kuvaa lyhyesti laboratoriotyöskentelyssä huomioon otettavat turvallisuusnäkökohdat. ​
 +  - Kuvaa 
 +    * menetelmiä ja 
 +    * olosuhteita,​ joita käytetään biologisen materiaalin hajoituksessa fraktiointia varten.
 +  - Kuinka analysoidaan entsyymin ominaisuuksia? ​
 +  - 
 +    * DNA:n kloonaus plasmideihin?  ​
 +    * DNA:n monistaminen? ​
 +
 +==== 14.4.2009 ====
 +
 +  - Kuvaa 
 +    * menetelmiä ja 
 +    * olosuhteita,​ joita käytetään biologisen materiaalin hajoituksessa fraktiointia varten.
 +  - Mitä entsyymin ominaisuuta kuvaa Michaelis-vakio Km? 
 +  - DNA:n manipulointi entsyymien avulla? ​
 +  - Kuvaa työvaiheet,​ kun valmistat 250 ml 0,1 molaarista NaCl liuosta. NaCl:n molekyylipaino on 58,44.
 +
 +==== 14.10.2008 ====
 +
 +  - Steriilitekniikat biologisessa laboratoriatyöskentelyssä? ​
 +  - Kuvaa 
 +    * menetelmiä ja 
 +    * olosuhteita,​ joita käytetään biologisen materiaalin hajoituksessa fraktiointia varten.
 +  - Kuinka analysoidaan entsyymin aktiivisuutta? ​
 +  - Polymeraasi-ketjureaktio (PCR)? ​
 +
 +
 +==== xx.3.2008 ====
 +
 +  - Listaa ja kuvaa lyhyesti laboratoriotyöskentelyssä huomioon otettavat turvallisuusnäkökohdat. ​
 +  - Puskuriliuokset? ​
 +  - Karakterisoit entsyymiä. Minkälaisia kokeellisia menetelmiä käytät? ​
 +  - Tunnet proteiinia koodittavan komplementaarisen DNA:n (cDNA) sekvenssin. Miten voit selvittää proteiinin toimintaa eukaryoottisoluissa? ​
 +
 +
 +
 +==== 11.4.2006 ====
 +
 +  - Karakterisoit entsyymiä. Minkälaisia kokeellisia menetelmiä käytät? ​
 +  - Geelipermeaatiokromatografia (geelisuodatus)? ​
 +  - Kuinka analysoit lipidejä? ​
 +  - Puhdistat proteiinia. Mihin proteiinin ominaisuuksiin puhdistus voi perustua? ​
 +
 +
 +
 +==== 12.4.2005 ====
 +
 +
 +  - Biologisen materiaalin homogenisointi?​
 +  - Listaa ja luonnehdi lyhyesti biokemiallisessa työssa käytetyt keskeiset immunologiset menetelmät. ​
 +  - Blottaustekniikat nukleiinihappojen analytiikassa? ​
 +
 +
 +
 +==== 6.4.2004 ====
 +
 +
 +  - DNA:n nukleotidisekvenssin määrittäminen?​
 +  - Affiniteettikromatografia?​
 +  - Kaksidimensionaalinen polyakryyliamidigeelielektroforeesi?​
 +
 +
 +==== 8.4.2003 ====
 +
 +
 +  - Minkälaisia elektroforeesimenetelmia sinulla on käytettävissäsi proteiinien puhdistukseen?​
 +  - 
 +    * Affiniteettikromatografian periaate. ​
 +    * Mitä tulee huomioida ligandin valinnassa?
 +  - Mainitse vähintään kolme erilaista kloonausvektoria ja kerro niiden ominaisuuksista.
 +
 +==== 11.3.2003 ====
 +
 +
 +  - cDNA-synteesi.
 +  - Miten suojaudut säteilyltä työskennellessäsi ​  ​P-32-isotoopilla?​
 +  - loninvaihtokromatografian periaate.
 +  - Vertaile polyklonaalisten ja monoklonaalisten vasta-aineiden käytettävyyttä immunokemiallisissa tutkimusmenetelmissä.
 +
 +
 +==== 14.3.2006 ====
 +
 +  - Puhdistat proteiinia. Mihin proteiinin eri ominaisuuksiin puhdistus voi perustua? ​
 +  - Puskuriliuokset?​
 +  - Elektroforeesitekniikat?​
 +