Tenttiwiki

MOLE-101 Biokemia

24.10.2019

1. Tutki kolmea aminohapon rakennekaavaa (kuvat annettuna tentissä). Figuren visar strukturformeln för tre aminosyror.

Fenyylialaniini (Phe), Kysteiini (Cys), Arginiini (Arg)

a) Kuvaile kunkin aminohapon tärkeitä ominaisuuksia muutamalla sanalla (3p).
Beskriv de viktiga egenskaperna hos varje aminosyra med några ord (3p).

b) Piirrä näistä kolmesta aminohaposta muodostuva tripeptidi, ympäröi peptidisidokset ja kirjoita
kuvan viereen peptidisidoksen muodostumisen reaktiotyyppi (3p).
Rita tripeptiden som består av dessa tre aminosyror, omringa peptidbindningarna och skriv
reaktionstypen för peptidbindningsbildningen bredvid figuren (3p).

2. Kuvassa on ribosomi. Vastaa kuhunkin kysymykseen (a-f) yhdellä lauseella (a’ 1p):
Bilden visar en ribosom. Besvara varje fråga (a-f) med en mening (a '1p):

a) Onko kuvassa eukrayootti- vai prokaryoottisolun ribosomi?
Finns det ett eukrayotisk eller prokaryotisk ribosom på bilden?

b) Kerro, minkälaisista molekyyleistä ribosomi muodostuu.
Beskriv vilken typ av molekyler ribosomen består av.

c) Mitkä rakenteet löytyvät mRNA:n 5’ ja 3’päistä?
Vilka konstruktioner finns i 5 'och 3' ändarna av mRNA?

d) Miten määräytyy se, mikä aminohappo on tRNA:ssa kiinni?
Hur bestämmer man vilken aminosyra som är bunden till tRNA?

e) Mitä tapahtuu ribosomin A-paikassa proteiinisynteesin aikana?
Vad händer på A-stället av ribosomen under proteinsyntesen?

f) Minkälainen on peptidisidoksen syntyä katalysoiva entsyymi?
Vilken typ av enzym är det som katalyserar peptidbindningen?


3. (6 p) Which of the following statements is false about carbohydrates?
Mikä seuraavista hiilihydraatteja koskevista väittämistä on väärin?
Vilket av de följande påståendena om kolhydrater är fel?

A.Kaikki avoketjuiset muodot sisältävät karbonyyliryhmän.
Alla lineära former innehåller en karbonyl grupp.
All linear forms contain a carbonyl group.

B.Eräs niiden tehtävistä on säilöä kemiallista energiaa.
En primär funktion för dem är att conservera kemisk energi.
A primary function is to store chemical energy.

C.Monosakkaridit ovat hydrofobisia.
Monosakkarider är hydrofoba.
Monosaccharides are hydrophobic.

D.Rengasrakenteet ovat vallitsevina vesiliuoksissa.
Ringstrukturer dominerar i vattenlössningar.
Ring structures predominate for monosaccharides in solution.

E.Niillä on sekä haarautuneita että lineaarisia polymeerisiä muotoja.
De har både förgrenade och lineära polymeriska former.
They have both branched and linear polymeric forms.


Which functional groups will react to form a furanose? Give the name of each functional group and the carbon number of that group.
Minkä funktionaalisten ryhmien reaktio tuottaa furanoosin?
Fråga 2: Vilka funktionala grupper kan reagera för att ge ut en furanos?

A. Aldehydin C-1 ja alkoholin C-5, Aldehyd C-1 och alkohol C-5
B. Aldehydin C-1 ja alkoholin C-4, Aldehyd C-1 och alkohol C-4
C. Alkoholin C-2 ja alkoholin C-6, Alkohol C-2 och alkohol C-6
D. Alkoholin C-2 ja alkoholin C-5, Alkohol C-2 och alkohol C-5
E. Joko tapaukset B tai D edellä, Antingen alternativ B eller D ovan.


What is the relationship between the molecules shown below?
Ovatko D-ksyloosi ja D-lyksoosi
Är D-xylos och D-lyxos

A. Epimeerejä/Epimerer
B. Enantiomeerejä/Enantiomerer
C. Anomeerejä/Anomerer
D. Mesorakenteita/Mesostrukturer
E.(Rakenneisomeerejä/Strukturala isomerer)?


A special pair in photosynthesis is comprised of which type of molecules?
Fotosynteesissä erikoispari koostuu
I fotosyntes specialparet består av

A. Lisäpigmenteistä/Accessoriska pigment/Accessory pigment molecules
B. Sytokromi c –molekyyleistä/Sytokrom c molekyler/Cytochrome c molecules
C. Klorofyllimolekyyleistä/Klorofyllmolekyler/Chlorophyll molecules
D. Yhdestä klorofylli- ja yhdestä lisäpigmenttimolekyylistä/En klorofyll och ett accessoriskt pigment/One chlorophyll and one accessory pigment molecule
E. Karotenoideista/Karotenoid molekyler/Carotenoid molecules


Which shows the proper order of major electron carriers in the Z-scheme for cyanobacteria (not all electron carriers are shown)?
Mikä seuraavista on elektroninsiirtäjien järjestys syanobakteerien Z-reitissä?
Vilken är den rätta elektrontransportordningen i cyanobakteriers Z-schema?

A. O2 → P700 → P680 → H2O
B. H2O → P680 → P700 → NADPH
C. NADH → P680 → P700 → O2.
D. Plastocyanin → P680 → ferredoxin → NADPH
E. P680 → P700 → plastoquinone → H2O


The Calvin cycle is responsible for ; the key enzyme in this cycle is _ ; the main product is _ .
Calvinin syklin tehtävä on ja syklin avainentsyymi on _. Syklin päätuote on _.
Calvin-cykelns funktion är och dess viktigaste enzym är _. Cykelns huvudprodukt är .

A. konsentroida CO2:ta lehtiin, fosfoenolpyruvaattikarboksylaasi, glukoosi/\\att konsentrera CO2 till blätter ,fosfoenolpyruvatkarboksylas, glukos/concentrating CO2 in leaves; phosphoenolpyruvate carboxylase; glucose

B. sitoa typpeä kasvin juurissa, transaminaasi, sakkaroosi/\\att fixa kväve i växtens rötter/fixing nitrogen in plant roots; transaminase; sucrose

C. yhteyttää CO2:a hiilihydraateiksi, rubisco, glyseraldehydi-3-fosfaatti/\\att fixa CO2 till kolhydrater, rubisco, glyseraldehyd-3-fosfat/fixing CO2 into carbohydrates; rubisco; glyceraldehyde-3-phosphate

D. kerätä valoenergiaa, sytokromi bf, 2-fosfoglykolaatti/\\att samla ljusenergi, sytokrom bf, 2-fosfoglykolaatti/harvesting light energy; cytochrome bf; 2-phosphoglycolate


4. Määrittele tai selitä lyhyesti (6 p)

a)Hydrofobinen ilmiö (1 p)

b) NAD+:n ja NADH:n tehtävä 1) sitruunahappokierrossa ja 2) mitokondrion elektroninsiirtoketjussa (2 p)

c) Ei-kilpaileva (unkompetitiivinen) entsyymi-inhibiittori (1 p)

d) Kemiosmoottinen teoria (kemiosmoosi) (1 p)

e) Substraattitason fosforylaatio glykolyysissä (1 p)

Definiera eller förklara i korthet (6 p)

a) Det hydrofoba fenomenet (1 p)
b) NAD+ och NADH: deras roll 1) i citronsyracykeln och 2) i mitokondriets elektrontransportkedja (2 p)
c) En unkompetetiv enzyminhibitor (1 p)
d) Den kemiosmotiska teorin (kemiosmos) (1 p)
e)** Substratnivåfosforylering i glykolys (1 p)

529301 Solu- ja molekyylibiologia I

vanha kurssi

Tentti 13.3.2015

Vastaa lyhyesti kolmeen kysymykseen

 1. Nukleosomin rakennekomponentit ja niiden dynamiikka (10op)
 2. Vastaa lyhyesti (enint. ½ sivua/kohta)
  1. Kuvaa RNA POL II:n suurimman alayksikön C-terminaalisen domeenin (CTD:n) rooli transkription aloituksessa ja mRNA:n 5'-pään muokkauksessa (5p)
  2. Kuvaa hypoteettisen esimerkin avulla mitä tarkoitetaan signaalien integraatiolla transkription säätelyssä (5p)
 3. Miten prokaryoottigeeniä voidaan säädellä samanaikaisesti sekä positiivisesti, että negatiivisesti? (10p)
 4. Miten ja miksi polypeptidi laskostuu proteiiniksi ja mitkä fysikaaliset vuorovaikutukset stabiloivat laskostuneen rakenteen vesiliuoksessa? (10p)
 5. Vertaile pro- ja eukaryooteissa tapahtuvaa replikaation aloitusta (10p)

25.5.2012

Vastaa kolmeen kysymykseen

 1. Piirrä tripeptidin alaniini-lysiini-seriini rakenne ja kerro mikä on peptidin varaus neutraalissa pH:ssa (10p)
 2. Vertaile pro- ja eukaryooteissa tapahtuvan replikaation aloitusta (10p)
 3. Homologinen rekombinaatio (10p)
 4. Nukleosomien ja niiden rakennekomponenttien dynamiikka (10p)

Tenttikysymykset 1.3.2012


1. Määrittele lyhyesti DNA denaturaatio kytketty reaktio kodoni katabolisten reaktioiden konvergenssi oikolukeva DNA-polymeraasi allosteerinen säätely

2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin
a. Määritä Km ja Vmax Lineweaver-Burkin yhtälön avulla. Annettu taulukko, jossa pitoisuudet ja niitä vastaavat alkunopeudet. Käänteiset pitoisuudet (1/c) olivat suunnilleen 10 000, 8000, 6000, 4000 ja 2000, sekä käänteiset nopeudet (1/Vo) vastaavasti suunnilleen 3, 4, 5, 6 ja 7.
b. Mihin perustuu entsyymin substraattispesifisyys?
c. Kuvissa erilaisia molekyyleja, esim. nukleotidi, glukoosi, proliini, joku aminohappo, cAMP. Piti valita, mitkä väitteet sopivat kyseisille molekyyleille. Sopivia väitteitä voi olla 1 tai useampi per kuva. Väitteitä oli esim. glukoosi, aminohappo, sisältää fosforia, 2 kuljettaa elektroneja soluhengityksessä, sisältää nettovarauksen, DNA:n komponentti, RNA:n komponentti, tärkkelyksen komponentti, toisiolähetti.