Tenttiwiki

Bioenergetiikan luennot

1. välikoe

18.2.2000

Pisteet: teht.1: max 1 p./kysymys; teht. 2: max 6 p.; teht. 3: max 6 p.; teht. 4: max 4 p.

  1. Vastaa hyvin lyhyesti seuraaviin kysymyksiin: a. Mitä tarkoitetaan termillä 'reversiibeli prosessi'? b. Tietyissä olosuhteissa solun sytoplasman vapaa glukoosipitoisuus on puolet solunulkoisessa nesteessä vaikuttavasti glukoosipitoisuudesta. Onko kyseessä termodynaaminen tasapaino, jos tämä suhde pysyy näissä olosuhteissa muuttumattomana? Perustele. c. Voiko prosessin Gibbsin energian perusteella sanoa mitään prosessin etenemisnopeudesta? d. Mikä merkitys on vakiolla yhtälössä G = RT ln a + vakio ? e. Miten saadaan kiinteän fruktoosin liukenemisprosessiin liittyvä Gibbsin energian arvo kun fruktoosiliuos on kylläinen?
  2. Termodynamiikan pääsäännöt ja niiden soveltaminen käytännön bioenergetiikassa?
  3. Aminohappojen alaniini ja glysiini välille muodostuu peptidisidos vesiliuoksessa: Ala + Gly ←→ Ala-Gly. Tämän reaktion tasapainovakio on 0,00125. Laske reaktioon liittyvä Gibbsin energian muutos, kun pitoisuudet ovat (lämpötilaksi voit olettaa 25'C): Ala 10 mM, Gly 20 mM, Ala-Gly 1 mM.
  4. Termodynamiikan yhtälöiden avulla voidaan osoittaa, että reaktion (prosessin) tapahtuessa vakiopaineessa ja vakiolämpötilassa systeemiin siirtyvä lämpö (reaktiolämpö) on yhtä kuin systeemin entalpian muutos. Laske jään sulamiseen liittyvä entropiamuutos (lämpötilassa 0'C), kun jään sulamislämmön tiedetään olevan 1,44 kcal/mol.

R = 8,314 J/(K mol) = 1,987 cal/(mol K) F = 96487 C/mol = 23061 cal/(V mol) 0'C = 273 K M = mol/l mM = mmol/l

SsVg1Q4qNAsB

2. välikoe

28.4.2000

  1. Ovatko seuraavat väitteet oikein tai väärin; tai: vastaa hyvin lyhyesti esitettyyn kysymykseen: a. Mikä ja millainen on sen voimavaikutus, joka ajaa osmoottista vesivirtausta? b. Minkä rakenteen/tapahtuman käsittelyyn voidaan bioenergetiikassa elektrodiffuusioyhtälön sijasta käyttää energiabarrier-malleja? Reseptori sitoo ajallisesti peräkkäin kaksi ligandimolekyyliä kahteen sidoskohtaansa. Mikä merkitys on vapaiden sidoskohtien määrällä tilastollisen tekijänä tarkasteltaessa ligandi-reseptori -vuorovaikutuksia?
  2. Solukalvon Na+/K+ -pumpun (Na+/K+-aasin) energetiikka? (Tarkastele mm. sitä mihin pummpu toimiessaan tarvitsee energiaa ja miten muodostetaan pumpun tasapainoehto. Huom. kytketty reaktio!)
  3. Tilastollisen termodynamiikan selitys reaktioiden (Gibbsin energiaan ja/tai entropiaan perustuvien) spontaanius- ja tasapainoehtojen molekulaarisesta taustasta?
  4. Valitse joko a. tai b.: a. Boltzmannin yhtälö: yhtälön merkityssisältö ja käyttö biotieteissä? b. Maxwellin demoni biologian näkökulmasta?

R = 8,314 J/(K mol) = 1,987 cal/(mol K) F = 96487 C/mol = 23061 cal/(V mol) 0'C = 273 K M = mol/l mM = mmol/l