Tenttiwiki

Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset, KEK101

23.10.2019, AMV

1. Selitä lyhyesti (anna tarvittaessa esimerkkejä ja piirrä)

  • sp^3d^2-hybridisaatio

2. Jaksolliset ominaisuudet tehollista ydinvarausta hyödyntäen (maks. yksi sivu)

3. Piirrä Lewis-rakenteet ja ennusta molekyylimuodot (VSEPR) Anna sekä peru- että molekyylimuodot (perusmuoto = electron structure)

  • SeF4
  • CO
  • XeOF4
  • XeF2

4.

  • Esitä perustilassa olevan arseeniatomin (Z=33) 4p-elektronien kvanttilukukombinaatiot.(Jokaisen elektronin kombinaatio omalle riville)
  • Germaniumin järjestysluku on 32. Esitä ionien Ge^2+ ja Ge^4+ täydelliset elektronikonfiguraatiot

(alkaen 1s^2 2s^2 jne.)

  • Mitä tarkoitetaan orbitaalien penetraatiolla.
  • Piirrä kaksi erilaista hybridisaatiota, jossa atomiorbitaalit (myös tarvittaessa hybridisoituneet) muodostavat trigonaalisen bipyramidin.

16.10.2015, AMV

Monisteessa jaksollinen järjestelmä, standard reduction potentials, sekä muutamat vakiot.

1. Selitä miten termodynamiikan kolme pääsääntöä (I-III) liittyvät systeemissä tapahtuvan reaktion spontaanisuuteen. Reaktiossa ei vapaudu, eikä sitoudu kaasuja. Vain lämmönsiirto ympäristön kanssa on mahdollinen. Muista tarkastella myös lämpötilan vaikutusta spontaanisuuteen.

2.

 a.) Piirrä 2s- ja 2p-orbitaalit ja kirjoita niiden kaikki sallitut 
 kvanttilukukombinaatiot (n, l, m).
 
 b.) Selitä, millä kolmella tavalla hiilen 2s- ja 2p-orbitaalit 
 voivat hybridisoitua ja millaisia sidoksia edellämainitut hybridisaatiot mahdollistavat.
 
 c.) Selitä millainen hybridisaatio molekyylimuodoltaan oktaedristen 
 yhdisteiden keskesatomeilla on (esim. SF6)
 
 

3.

 a.) Selitä, mitä tarkoittaa tehollinen ydinvaraus ja laske fosforin, 
 rikin ja kloorin uloimpien elektronien teholliset ydinvaraukset.
 
 b.) Miten tehollisen ydinvarauksen vaikutus näkyy jaksollisissa 
 ominaisuuksissa kuten atomisäteissä ja ensimmäisissä ionisaatioenergioissa?
 
 c.) Miksi fosforin ensimmäinen ionisaatioenergia on korkeampi kuin rikin, 
 toisin kuin tehollisista ydinvarauksista voisi päätellä?
 
 

4. VSEPR

 a.) Arvioi SO2:n ja KrF2:n sidoskulmat. Selitä ja piirrä.
 
 b.) Fosforifluoridi ja joditrifluoridi ovat molekyylimuodoltaan hieman erilaisia. Selitä miksi.
 

5.

 a.) Tarkastele lyhyesti liuoksen muodostumisen vaiheita entalpian kannalta.
 
 b.) Kaksi haihtuvaa nestettä muodostaa homogeenisen seoksen. Koostumus voi vaihdella. 
 Miten niiden aiheuttamaa höyrynpainetta voidaan arvioida? Anna ja selitä sopiva yhtälö 
 ja pohdi mitkä seikat aiheuttavat poikkeuksia joita se ei selitä.