Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
akvaattisten_tieteiden_perusteet_518061_8_op [2016/10/18 14:43]
128.214.61.33 [16.10.2012]
akvaattisten_tieteiden_perusteet_518061_8_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Akvaattisten tieteiden perusteet ======
 +
 +===== Välitentti 2 =====
 +
 +
 +
 +==== 9.12.2014 ====
 +
 +  - Selitä top down ja botton up säätely ravintoketjussa ja miten termi trophic casade liittyy niihin?
 +  - Selitä mitä käsite jokikontinuumi (river continuum concept) tarkoittaa ja miten heijastuu joen ravintoketjun rakenteeseen.
 +  - Miten kalojen tiheys vaikuttaa potentiaaliseen kalantuotantoon?​
 +  - Talvella tai kylmässä muodostuu merijäätä. Miten tämä eroaa rakenteeltaan makean veden jäästä? Mitä vaikutuksia sillä on kaasujenvaihtoon vai onko? Voiko jäässä olla elämää, jos voi niin minkälaista ja miten se on mahdollista?​
 +
 +
 +
 +==== 13.12.2012 ====
 +
 +  - Kuvaa järven kasviplanktonbiomassan tyypillisen vuotuisen kehityksen pääpiirteet ja tärkeimmät säätelevät tekijät.
 +  - Vertaan elinehtoja ja -strategioita rantavyöhykkeessä kovilla ja pehmeillä pohjilla.
 +  - Itämeren merikala- ja sisävesikalapopulaatioille ominaisia piirteitä.
 +  - Selitä mitä käsite jokikontinuumi (river continuum concept) tarkoittaa ja miten heijastuu joen ravintoketjun rakenteeseen. ​
 +
 +===== Välitentti 1 =====
 +==== 18.10.2016 ====
 +Vastaa **kolmeen** kysymykseen ​
 +  - Miten rehevän ja karun järven happipitoisuuskäyrät eroavat loppukesällä?​ Miksi?
 +  - Mitkä tekijät vaikuttavat valon etenemiseen vedessä? Miten?
 +  - Itämeren kerrostuneisuus ja kerrostuneisuuden vaikutus sisäiseen fosforikuormitukseen
 +  - Kalojen sopeutuminen vedenpaineen muutoksiin
 +
 +==== 16.10.2012 ====
 +  - Miten redox-potentiaali ja rauta yhdessä säätelevät järven ravinnekuormitusta?​ Reaktioyhtälöitä ei tarvitse esittää.
 +  - Valon sammuminen vedessä ja tärkeimmät siihen vaikuttavat tekijät.
 +  - Miten kylmää vettä suosivat kalat selviävät korkeissa lämpötiloissa?​
 +  - Itämeren veden (pinta- ja syvävesi) liikkeet ja kerrostuneisuus eri altaissa.