Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
biotieteiden_fysiikka [2019/01/15 16:32]
webmaster [10.3.2017]
biotieteiden_fysiikka [2019/01/15 16:42]
webmaster [10.3.2017]
Line 3: Line 3:
 ==== 10.3.2017 ==== ==== 10.3.2017 ====
  
 +=== 1. Vastaa hyvin lyhyesti kaikkiin seuraaviin pikkukysymyksiin:​ ===
  
 +a) Selitä ympyräliikkeeseen ja mm sentrifugin toimintaan liittyvät käsitteet keskeiskiihtyvyys ja keskeisvoima.
 +
 +b) Selitä miten mereen pudotetun pyöreän kiven nopeus käyttäytyy sen vajotessa kohti pohjaa. Miten tämä kysymys liittyy geelielektroforeesiin?​
 +
 +c) Miten resistanssi vaikuttaa sähkövirtaan?​
 +
 +d) Sähkökenttä ja magneettikenttä vaikuttavat eri tavalla varattuun partikkeliin. Millä tavalla tai tavoilla sähkökentän ja magneettikentän vaikutukset varattuun partikkeliin eroavat?
 +
 +e) Miksi yksittäisen alkuaineen absorptio- ja emissiospektrien spektriviivat ovat samoilla aallonpituuksilla (ts. spektrit ovat keskenään samanlaiset)?​
 +
 +f) Mitä käsite "​energiaperiaate"​ tarkoittaa ja mitä tekemistä sillä on Bernoullin lain kanssa?
 +
 +
 +=== 2. Vastaa vain joko kohtaan a) tai b): ===
 +
 +a) Millaisissa tilanteissa tai millä tavalla käsitteitä "​tasapaino",​ "​työ"​ ja "vapaa energia"​ voidaan tarkastella Gibbsin energian, kemiallisen potentiaalin ja sähkökemiallisen potentiaalin avulla?
 +
 +b) Diffuusio ja sen mekanismi? (Ts. kerro minkälainen ilmiö diffuusi on ja selitä millaisella mekanismilla diffuusio tapahtuu.)
 +
 +=== 3. Vastaa vain joko kohtaan a) tai b): ===
 +
 +a) Tarkastele auringon säteilemän energian ominaisuuksia ja kvantittumista ja pohdi kvantittumisen merkitystä elämälle. (Tehtävän arvostelussa kysymyksen ensimmäisellä osalla 1/3 painoarvo).
 +
 +b) Kuvaa aaltoliikkeen diffraktio ja interferenssi ilmiöinä, ja tarkastele näiden ilmiöiden merkitystä erilaisissa tutkimuslaitteissa ja tutkimusmenetelmissä?​
 ==== 08.03.2016 ==== ==== 08.03.2016 ====